kontakt kamery@atesystem.cz
kontakt +420 595 170 472

Parametry kamery Basler ace

Vytvořil:

Tomáš Gřeš

Tento článek popisuje možnosti nastavení kamery Basler ace pro gigabitový ethernet v programu pylon Viewer.

Tento článek popisuje možnosti nastavení kamery Basler ace pro gigabitový ethernet a USB3.0 v programu pylon Viewer. Program pylon Viewer je součástí instalace balíku Basler Pylon Suite (dříve Pylon SDK) a lze jej zdarma stáhnout ze stránek výrobce. Instalaci a první použití kamery popisuje jiný článek.

Citlivost a kvalita obrazu

Analogové zesílení - Gain

Pomocí nastavení zesílení lze zvýšit citlivost kamery při zachování expoziční doby. Nastavení vyššího zesílení způsobí zjasnění obrazu. To je užitečné v aplikacích s nízkou úrovní světla, nebo příliš krátkou expoziční dobou.  Jedná se o zesílení analogového signálu ještě před jeho převedením na digitální číslo. Společně s užitečným signálem se zesiluje také šum, který je při vysokých hodnotách zesílení zvláště patrný.

Rozdíl v nastavení zesílení

Manuální nastavení zesílení

Camera > Analog Controls > Gain

 • Nastavuje se číselná hodnota, zpravidla v rozsahu 0 až 1023, v závislosti na typu kamery. Rozsah nastavení zesílení a jeho přepočet na hodnotu v decibelech lze nalézt v manuálu ke kameře.

Nastavení automatického zesílení

Camera > Analog Controls > Gain Auto

 • off ... funkce je neaktivní, zesílení se nastavuje pouze manuálně parametrem Gain
 • once ... zesílení se automaticky nastaví jednorázově
 • continuous ... zesílení se automaticky nastavuje kontinuálně podle momentálního jasu v obrazu

Camera > Auto Function Parameters > Target Gray Value

 • Nastavení referenční hodnoty šedé, kterou se řídí automatické nastavení zesílení.

Camera > Auto Function Parameters > Gain Upper/Lower Limit

 • Nastavení mezí, ve kterých se má pohybovat úroveň zesílení v automatickém režimu.

Úroveň černé - Black Level

Nastavení úrovně černé barvy se provádí ofsetem úrovně signálu.

Camera > Analog Controls > Black Level

 • Nastavuje se číselná hodnota, zpravidla v rozsahu 0 až 1023, v závislosti na typu kamery. Rozsah nastavení „Black Level“ ze nalézt v manuálu ke kameře.

Gama korekce

Pomocí gama korekce se nastavuje nelineární závislost jasu na hodnotách získaných ze snímače. Lze například zesvětlit tmavé části obrazu tak, aby výsledek lépe odpovídal vnímání lidským zrakem.

Camera > Analog Controls > Gamma Enable

 • Povoluje/zakazuje použití funkce gama korekce.

Camera > Analog Controls > Gamma Selector

 • User ... uživatelská hodnota
 • sRGB ... automaticky přizpůsobí gama korekci pro zobrazení na sRGB monitorech

Camera > Analog Controls > Gamma Value

 • Manuální nastavení hodnoty gama korekce v rozsahu 0 až 4. Při nastavení na hodnotu 1 je závislost lineární.

Zesílení digitálním posuvem

Digitální posuv umožňuje posunout skupinu bitů na výstupu z AD převodníku. Posun lze realizovat o 1 až 4 bity. Efektivním způsobem tak lze provést zesílení obrazu s faktorem 2x, 4x, 8x a 16x.

Camera > Analog Controls > Digital Shift

 • Nastavuje se počet bitů, o které se má výstupní hodnota posunout

Výstupní obrazový formát

Většina digitálních kamer obsahuje 12 bitový AD převodník pro převod signálu ze senzoru na digitální číslo. Nicméně uživatel si může zvolit, zda chce data přijímat v 8 bitovém, nebo 12 bitovém formátu. V 8 bitovém formátu se přenáší pouze horních 8 bitů z AD převodníku.

Camera > Image Format Controls > Pixel Format

Černobílé formáty:

 • Mono 8 – jeden pixel se přenese v jednom bajtu (bajt=8 bitů)
 • Mono 12 – jeden pixel se přenese ve dvou bajtech, ale jen 12 bitů je efektivních
 • Mono 12 Packed – na přenos jednoho pixelu se použije jeden a půl bajtu, dva pixely se přenesou ve třech bajtech

Barevné formáty:

 • Bayer 8 - jeden pixel se přenese v 8 bitech
 • Bayer 12 – jeden pixel se přenese v 16 bitech, ale jen 12 z nich je efektivních
 • Bayer 12 Packed – na přenos jednoho pixelu se použije jeden a půl bajtu, dva pixely se přenesou ve třech bajtech
 • YUV 422 – kamera převede barevná data z kamery na formát YUV, přenáší se hodnota jednoho pixelu ve dvou bajtech
 • YUV 422 (YUYV) – podobné jako YUV, data se přenášejí v jiném pořadí

Odkaz: O formátu YUV a převod RGB -> YUV

Zrcadlové obrácení obrazu

U většiny kamer Basler lze obraz zrcadlově otočit kolem svislé osy, u některých také okolo vodorovné osy.

Camera > Image Format Controls > ReverseX

 • Povoluje/zakazuje použití funkce.

Testovací obrazec

Testovací obrazec slouží pro zkoušku komunikace a funkce kamery. Tato funkce nahradí obrazový výstup vnitřně generovaným obrazcem.

Camera > Image Format Controls > Test Image Selector

 • Povoluje použití funkce. Je možno vybrat několik obrazců.

Rozlišení a oblast zájmu (AOI)

Plynulé nastavení rozlišení

Pomocí parametrů „Width“ a „Height“ je možné omezit rozlišení kamery. Vyseknutí části obrazu z celkové plochy se nazývá oblastí zájmu AOI (Area Of Interest). Omezení AOI ovlivňuje množství přenášených dat a také maximální rychlost snímání. Pro výpočet rychlosti snímání v závislosti na rozlišení lze použít on-line kalkulátor.

Camera > AOI Controls > Width

Camera > AOI Controls > Height

 • Nastavuje se číselná hodnota rozlišení v ose X a Y

Camera > AOI Controls > X Offset

Camera > AOI Controls > Y Offset

 • Nastavuje se číselná hodnota posuvu levého horního okraje v ose X a Y

Camera > AOI Controls > Center X

Camera > AOI Controls > Center Y

 • Povoluje/zakazuje vystředění AOI v ose X a Y

Binning – spojování pixelů

Funkcí Binning je možné spojit sousední pixely na senzoru tak, že se chovají jako jeden pixel. Výsledkem spojení dvou pixelů je dvojnásobná citlivost a poloviční rozlišení. Spojovat je možné i více pixelů najednou, a to jak ve vodorovném tak ve svislém směru.

Camera > AOI Controls > Binning Horizontal

Camera > AOI Controls > Binning Vertical

 • Nastavuje se počet spojených pixelů v ose X a Y

Expoziční čas a frekvence snímání

Doba expozice

Existuje několik způsobů, jakými je možné řídit dobu expozice. Ty se nastavují parametrem Exposure Mode. U kamer Basler ace je v době vydání tohoto článku pouze jediná možná hodnota:

Camera > Acquisition Controls > Exposure Mode

 • Timed – nastavení pevné hodnoty expozičního času.

Camera > Acquisition Controls > Exposure Time (Abs)

 • Hodnota doby expozice v mikrosekundách.

Nastavení automatické expozice

Camera > Acquisition Controls > Exposure Auto

 • off ... funkce je neaktivní, čas se nastavuje pouze manuálně parametry Exposure Time
 • once ... doba expozice se automaticky nastaví jednorázově
 • continuous ... doba expozice se automaticky nastavuje kontinuálně podle momentálního jasu v obrazu

Camera > Auto Function Parameters > Target Gray Value

 • Nastavení referenční hodnoty šedé, kterou se řídí automatické nastavení zesílení a expozice.

Camera > Auto Function Parameters > Exposure Time (Abs) Upper/Lower Limit

 • Nastavení mezí, ve kterých se má pohybovat úroveň expoziční doby v automatickém režimu.

Pokud je zároveň aktivní automatické nastavení zesílení i expozice, tak je vhodné zvolit jejich prioritu:

Camera > Auto Function Parameters > Auto Function Profile

 • Gain At Minimum – prioritu má automatické nastavení expozičního času. Zesílení je na minimální hodnotě. Pokud expozice dosáhne maximálního limitu, začne se zvyšovat hodnota zesílení. Toto nastavení je vhodné v případech, kdy je preferován co nejnižší šum.
 • Exposure Time At Minimum – prioritu má automatické nastavení zesílení. Expoziční čas je minimální. Pokud hodnota zesílení dosáhne maximálního limitu, začne se prodlužovat doba expozice. Toto nastavení je vhodné v případech, kdy doba expozice nesmí přesáhnout určitou hodnotu např. z důvodu rozmazání snímku vlivem pohybu.

Frekvence snímání

Ve volnoběžném režimu kamera snímá maximální frekvencí. Maximální dovolenou frekvenci ovlivňuje především rozlišení kamery, doba expozice a propustnost komunikační linky.

Přesný výpočet maximální frekvence snímání je složitější a je uveden v manuálu ke kameře. Pro hrubý odhad lze použít tato zjednodušená pravidla:

 1. Snížením vertikálního rozlišení kamery na polovinu lze dosáhnout zdvojnásobení frekvence snímání.
 2. Expoziční čas musí být menší, než perioda kamery (převrácená hodnota frekvence). Pokud je doba expozice větší, než nastavená perioda, pak je maximální frekvence rovna převrácené době expozice.
 3. Menší datová propustnost sítě vede ke snížení snímkové frekvence, nebo dokonce k vypadávání snímků. Pokud je na síti více kamer se stejným nastavením, tak je potřeba podělit dostupné pásmo počtem kamer. Platí zejména u gigabitových kamer, pokud je jich připojeno více na jednu síťovou kartu.

Camera > Acquisition Controls > Enable Acquisition Frame Rate

 • Povoluje/zakazuje nastavení pevné snímkové frekvence

Camera > Acquisition Controls > Acquisition Frame Rate (Abs) [Hz]

 • Nastavená frekvence snímání v herzích

Snímání a externí synchronizace

Popis parametrů pro nastavení synchronizace kamery

Pro použití externí synchronizace je potřeba pochopit jak kamera pracuje, a jaký je význam jednotlivých parametrů. Příklady použití jsou pak uvedeny v další kapitole.

Kamera vnitřně umožňuje nastavit dva spouštěče (dále triggery), které mají rozdílnou funkci. Oba dva spouštěče lze nastavit tak, že reagují na příchod synchronizačního pulzu, nebo je lze vypnout. Acquisition Trigger slouží jako globální povolení snímání. Frame Trigger slouží pro spuštění expozice jednoho snímku. Tyto triggery se dají vypnout nebo zapnout.

Pokud jsou oba triggery zapnuty, tak sekvence v kameře pracuje tímto způsobem:

 1. Čeká na příchod impulzu pro Acquisition Trigger.
 2. Přijde impulz a vygeneruje se signál Acquisition Start.
 3. Čeká na příchod impulzu pro Frame Trigger.
 4. Přijde impulz a vygeneruje se signál Frame Start.
 5. Spustí se expozice snímku a odečte se hodnota počítadla AcquisitionFrameCount-1
 6. Pokud je počítadlo AcquisitionFrameCount>0 Sekvence pokračuje krokem č.3, jinak pokračuje krokem č.1

Popis parametrů:

Camera > Acquisition Controls > AcquisitionFrameCount

 • Nastavuje se počet snímků, které se nasnímají na jedno povolení Acquisition Start. Pomocí parametru je možné na jeden impulz nasnímat např. 100 snímků najednou a poté čekat na další pulz. Příklad nastavení viz níže.

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector

Nastavuje se spouštěč (trigger), pro který platí nastavení parametrů uvedených níže. Nastavují se tyto hodnoty:

 • Acquisition Start – globálně povoluje snímání
 • Frame Start – spouští snímání jednoho snímku

Pro použití externí synchronizace je potřeba pochopit, jak kamera pracuje a jaký je význam jednotlivých parametrů.

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode

Povoluje/zakazuje použití triggeru:

 • Off – kamera nečeká na příchod impulzu a chová se tak, jako kdyby bylo snímání neustále povoleno. Pokud chceme kameru použít ve volnoběžném režimu (tj. máme živý obraz z kamery), musí být oba triggery (Acquisition i Frame) v režimu Off.
 • On – v tomto režimu kamera čeká na příchod impulzu z externího zdroje signálu.

Camera > Acquisition Controls > Trigger Source

Nastavuje se zdroj synchronizačního signálu:

 • Line 1 – zdrojem je digitální vstup Line 1 na konektoru
 • Frame Start – zdrojem je softwarový povel zaslaný z počítače

Camera > Acquisition Controls > Trigger Activation

 • Rising Edge – kamera reaguje na vzestupnou hranu digitálního signálu
 • Falling Edge – kamera reaguje na sestupnou hranu digitálního signálu

Camera > Acquisition Controls > Trigger Delay

 • Nastavuje se hodnota v mikrosekundách jako prodleva mezi příchodem digitálního signálu a skutečným spuštěním triggeru. Používá se v případech, kdy je potřeba zpozdit expozici například kvůli náběhu intenzity světelného zdroje.

Příklad: Použití kamery ve volnoběžném režimu

V tomto režimu je kamera časována vnitřním zdrojem časovacího signálu a snímání není synchronizováno ani programově ani z externího zdroje. V podstatě kamera běží maximální dovolenou snímkovou frekvencí.

Pro nastavení kamery do volnoběžného režimu je potřeba provést tuto sekvenci příkazů:

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Acquisition Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = Off

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Frame Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = Off

Nová kamera přichází od výrobce právě s tímto nastavením.

Příklad: Použití kamery v synchronizovaném režimu (External Trigger)

V tomto režimu je kamera časována digitálním signálem z externího zdroje. Ten je možné přivést na digitální vstup kamery (pin na kulatém konektoru na kameře).

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Acquisition Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = Off

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Frame Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = On

Camera > Acquisition Controls > Trigger Source = Line 1

Příklad: Sejmutí více snímků na jeden pulz

Kameru je možné nastavit tak, aby při příchodu jediného externího pulzu nasnímala například 100 snímků za sebou a poté se uvedla do čekacího režimu na další pulz.

Pozor, v tomto případě se nastavuje zdroj signálu Line 1 na Acquisition Trigger, proto je nutné dodržet sekvenci nastavení:

Camera > Acquisition Controls > AcquisitionFrameCount = 100

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Acquisition Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = On

Camera > Acquisition Controls > Trigger Source = Line 1

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Frame Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = Off

Příklad: Spouštění kamery příkazem z počítače

V následujícím příkladu se nastaví kamera tak, aby na příkaz z počítače sejmula jeden snímek:

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Acquisition Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = Off

Camera > Acquisition Controls > Trigger Selector = Frame Start

Camera > Acquisition Controls > Trigger Mode = On

Camera > Acquisition Controls > Trigger Source = Software Trigger

Digitální vstupy a výstupy

Kamery Basler ace mají na kulatém konektoru jeden digitální vstup a jeden výstup. Jejich správné zapojení a napěťové úrovně naleznete v manuálu ke kameře. Digitální vstup je pojmenován jako Line 1, digitální výstup jako Output Line 1.

Nastavení digitálního vstupu

Digitální vstup se používá pro synchronizaci kamery například s externím čidlem.

Camera > Digital I/O Controls > Line Selector = Line 1

Nastavuje digitální linku, ke které se vztahuje nastavení dalších parametrů:

 • Line 1 – nastavuje se digitální vstup Line 1
 • Output Line 1 – nastavuje se digitální výstup Output Line 1

Camera > Digital I/O Controls > Line Inverter

 • Povoluje/zakazuje negaci logického stavu linky

Camera > Digital I/O Controls > Line Debouncer Time Abs [us]

 • Funguje jako digitální filtr vstupního signálu – Nastavuje se minimální délka vstupního pulzu v mikrosekundách, na který kamera reaguje. Používá se zejména v případech, kdy se na vedení vyskytují zákmity, nebo vysokofrekvenční rušení.

Nastavení digitálního výstupu

Digitální výstup se používá pro synchronizaci dalších kamer, nebo pro zapínání externího osvětlení scény.

Camera > Digital I/O Controls > Line Selector = Output Line 1

Nastavuje digitální linku, ke které se vztahuje nastavení dalších parametrů:

 • Line 1 – nastavuje se digitální vstup Line 1
 • Output Line 1 – nastavuje se digitální výstup Output Line 1

Camera > Digital I/O Controls > Line Inverter

 • Povoluje/zakazuje negaci logického stavu linky

Camera > Digital I/O Controls > Line Source

Nastavuje zdroj signálu pro digitální výstup:

 • User Output – uživatelsky definovaná hodnota.
 • Exposure Active – nastaví se log. 1, pokud je aktivní expozice kamery
 • Timer Active - nastaví se log. 1, pokud je aktivní časovač
 • Frame Trigger Wait – nastaví se log. 1, pokud kamera čeká na příchod triggeru
 • Acquisition Trigger Wait – nastaví se log. 1, pokud kamera čeká na příchod triggeru
 • Flash Window – pouze u kamer s postupnou závěrkou typu Rolling Shutter – nastaví log. 1 ve chvíli, kdy je možné spustit záblesk světla (viz manuál)

Camera > Digital I/O Controls > User Output Selector

 • Nastavuje zdroj uživatelsky definované hodnoty

Camera > Digital I/O Controls > User Output Value

 • Binárně se nastavuje uživatelská hodota pro digitální výstup

Čítače a časovače

V kamerách Basler řady ace je k dispozici jeden uživatelsky definovaný časovač a dva čítače. Časovač je možné použít pro vytvoření zpoždění pro digitální výstup. Pomocí čítačů je možné například počítat snímky a tuto hodnotu posílat nadřazené aplikaci jako kontrolní hodnotu.

Časovač

Nejdůležitějšími parametry časovače je doba zpoždění, doba trvání pulzu a zdroj signálu pro časovač. Časovač se spouští příchodem vzestupné nebo sestupné hrany ze zdroje signálu.

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Delay Timebase [us]

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Duration Timebase [us]

 • Nastavují se časové základny pro všechny časovače

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Selector

 • Výběr časovače, pro který platí následující nastavení

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Delay Abs

 • Nastavuje se hodnota zpoždění od příchodu signálu v mikrosekundách

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Duration Abs

 • Nastavuje se hodnota trvání log.1 na výstupu časovače v mikrosekundách

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Trigger Source

Nastavení zdroje signálu pro spouštění časovače:

 • Exposure Active – zdrojem signálu je probíhající expozice

Camera > Counter and Timer Controls > Timer Trigger Activation

 • Rising Edge – časovač reaguje na vzestupnou hranu signálu
 • Falling Edge – časovač reaguje na sestupnou hranu signálu

Čítač

Camera > Counter and Timer Controls > Counter Selector

 • Výběr čítače, pro který platí následující nastavení

Camera > Counter and Timer Controls > Counter Event Source

Nastavení zdroje signálu pro čítač:

 • Frame Trigger – čítač reaguje na příchod triggeru

Camera > Counter and Timer Controls > Counter Reset Source

Nastavení zdroje nulovacího signálu pro čítač:

 • Off - čítač se neresetuje
 • Software – reset programovým příkazem
 • Line 1 – reset signálem z digitálního vstupu Line 1

Vlastní úprava odstínů

Polovodičové senzory moderních kamer mají většinou lineární závislost výstupního napětí na množství dopadajícího světla. Jenže u lidského oka je však tato závislost nelineární a více jsou zesvětlovány tmavší tóny. Nejen pro přizpůsobení lidskému zraku ale také pro zlepšení účinnosti algoritmů pro zpracování obrazu je na kameře možné nastavit nelineární závislost jasu na signálu z obrazového čipu. Pro jednoduché zesvětlení tmavých tónů je možné nastavit gama korekci (viz první část tohoto článku). Pro složitější závislosti je k dispozici tabulka LUT (Look-Up Table). Jedná se v podstatě o jednorozměrné pole hodnot, kdy vstupní hodnotě (index) přiřazujeme výstupní hodnotu (value).

Camera > LUT Controls > LUT Selector

 • Výběr aktivní tabulky LUT, pro kterou se nastavují parametry uvedené níže

Camera > LUT Controls > LUT Enable

 • Povoluje/zakazuje použití konverze pomocí LUT

Camera > LUT Controls > LUT Index

 • Číselná hodnota indexu, pro který se nastavuje hodnota Value

Camera > LUT Controls > LUT Value

 • Výstupní hodnota na pozici dané číslem Index

Pomocí parametrů Index a Value je možné zadat několik bodů křivky, které se spojí úsečkou. Nebo je možné zadat přímo celou křivku.

Posílání dat a událostí uživateli

Přídavné informace k obrázku

Kamera může nadřazené aplikaci posílat s každým obrázkem také doprovodné údaje. Tato funkce se nazývá Chunk Data:

Camera > Chunk Data Stream > Chunk Mode Active

 • Povolí/zakáže zasílání přídavných dat

Camera > Chunk Data Stream > Chunk Selector

Výběr údaje, který se má poslat s obrázkem:

 • Timestamp – časová značka příchodu triggeru
 • Line Status – stav digitálních linek
 • Frame Counter – stav čítače obrázků
 • Trigger Input Counter – stav čítače pulzů ze vstupu
 • CRC Checksum – kontrolní součet
 • Sequence Set Index – pořadí obrázku v sekvenci

Přesný popis parametrů a jejich získání na straně programu jsou uvedeny v manuálu.

Camera > Chunk Data Stream > Chunk Enable

 • Povolí/zakáže zasílání výše vybraného údaje

Události

Kamera může nadřazené aplikaci posílat oznámení o události nezávisle na zasílání obrazových dat.

Camera > Events Generation > Event Selector

Výběr typu události:

 • Exposure End – ukončení expozice
 • Frame Start Overtrigger – příliš brzký příchod triggeru ještě před ukončením předchozího snímání
 • Acquisition Start Overtrigger – příliš brzký příchod triggeru ještě před ukončením předchozího snímání
 • Frame Start – signál Frame Start je aktivní (viz popis synchronizace kamery výše)
 • Acquisition Start – signál Acquisition Start je aktivní
 • Event Overrun – přetečení fronty událostí

Camera > Events Generation > Event Notification

 • Notification Off – zasílání událostí není aktivní
 • Notification On - zasílání událostí není aktivní

Uložení nastavených parametrů

Konfigurační sety

Kamera umožňuje uložení aktuálního nastavení do konfiguračního souboru přímo v kameře a jeho vyvolání při opětovném zapnutí kamery. V kameře je možné uložit až 3 různá nastavení.

Camera > Configuration Sets > Configuration Set Selector

Výběr souboru dat, pro který platí následující akce a nastavení:

 • Default Configuration Set – základní nastavení od výrobce, nelze měnit
 • User Set 1..3 – uživatelská nastavení

Camera > Configuration Sets > User Set Load

 • Povel, který nahraje aktuální nastavení z vybraného souboru

Camera > Configuration Sets > User Set Save

 • Povel, který uloží aktuální nastavení do vybraného souboru

Camera > Configuration Sets > Default Startup Set

 • Výběr souboru dat, který se nahraje při zapnutí kamery

Komunikace (GigE Vision)

Pro správnou funkci kamery je nutné nastavení komunikačních parametrů. Pokud je použita pouze jediná kamera v síti a má pro sebe vyčleněno celé komunikační pásmo, pak není třeba měnit parametry nastavené od výrobce. Pokud je na síti více kamer, tak je nutné některé parametry pozměnit. Správné nastavení parametrů je uvedeno v manuálu.

Camera > Transport Layer > Packet Size

 • Velikost přenášených paketů v bajtech. Pokud síťová karta podporuje tzv. Jumbo Packets, tak je možné tuto hodnotu zvýšit až na limit určený síťovou kartou. Nastavení větších paketů snižuje režii komunikačního protokolu a umožňuje přenést více dat najednou. Základní hodnota je 1500.

Camera > Transport Layer > Inter-Packet Delay

 • Prodleva mezi posíláním dvou paketů. Tato hodnota může být nulová, pokud je v síti pouze jediná kamera. V síti s více kamerami musí být dostatečně velká, aby se vytvořil prostor pro komunikaci ostatním kamerám. Jednotou je tik.

Camera > Transport Layer > Frame Transmission Delay

 • Určuje pořadí, ve kterém začne kamera komunikovat, jestliže je v síti více kamer. Hodnota se vypočte jako pořadí kamery krát velikost Inter-Packet Delay. Jednotou je tik.

Camera > Transport Layer > Bandwidth Reserve

 • Část komunikačního pásma v procentech, která je vyčleněna pro posílání přídavných a kontrolních dat a pro přeposílaná data.

Camera > Transport Layer > Bandwidth Reserve Accumulation

 • Násobek hodnoty Bandwidth Reserve – použije se pro zvýšení rezervy ve výjimečných případech (Například při rušení komunikace, kdy jsou data znovu přeposílána ve větším množství než obvykle).

 

 

 

Logo
Top